Личный кабинет
type 27.11.2015, 14:57

День чая

Мероприятие проходит в концертно-игровой форме. Завершается всё общим чаепитием.
Проект разработан согласно Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики. В настоящее время в нашей Республике идёт всесторонняя работа над формированием гражданского общества и правового государства. Данный проект предусматривает реализацию мероприятий, способствующих духовно-патриотическому воспитанию
Виховна система гімназії Виховна система гімназії є ядром загальношкільного механізму ціле-спрямованого формування соціального досвіду вихованців. Вона враховує: • по-перше, соціальне замовлення; • по-друге, досягнутий рівень сформованості в учнів окремих соціальних якостей і со¬ціального досвіду; • по-третє, особливості й традиції школи. Виховна система базується на меті й за¬вданнях, змісті, формі й методах виховання, діагностиці результатів виховної роботи. Виховна робота як сфера реалізації концепції гімназії: • формування здатності до самовдос¬коналення, саморозвитку, самоосвіти; • колективна робота в мікро – групах, участь кожної дитини у виховному заході, справі чи грі; • орієнтація на загальнолюдські цінності як основу виховного процесу; • забезпечення умов для становлення суве¬ренної і відповідальної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати самостійні рішення; • різнобічний розвиток дитини на основі її задатків і здібностей (програма «Я - гімназист»); • формування інтересів і потреб. Основні принципи виховання: • самоорганізація, самостійність, самовихо¬вання, самоврядування й самоаналіз; • творчість - основа діяльності; • колектив формує яскраву неповторну ін¬дивідуальність; • виховання звички турбуватися про людей та отримувати від цього задоволення; • гуманізація та демократизація. Головною метою Ради гімназійного самовря¬дування є набуття соціального досвіду, форму¬вання особистісних рис громадянина України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури в системі ко¬лективної творчої діяльності. Головним в виховному процесі гімназії є ви¬ховання в учнів почуття любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їхнє майбутнє, відкритість до сприйняття різ¬номанітних культур світу, освоєння фундамен-тальних духовних цінностей людства — гума¬нізму, свободи, справедливості, толерантності, культури миру, збереження природи. В освітньому просторі гімназії відбувається інтеграція процесів навчання та виховання, що сприяє формуванню основних життєвих компетенцій гімназистів та створенню діяльнісного поля для самореалізації учасників НВП гімназії та подальшого розвитку виховної сис¬теми гімназії. Місія виховної системи спрямована на ствердження особистісно зорієнтованого ви¬ховання, яке передбачає розвиток і самороз¬виток дитини як суб'єкта пізнання, творчої діяльності, суб'єкта життєтворчості. Мета виховної системи гімназії • навчання життєтворчості, тобто свідомої розбудови своєї особистості, пошуку високого духовного змісту життя шляхом створення сприятливих умов для повноцінного морального, психологічного, духовного, фізичного розвитку дітей, становлення творчої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі; • удосконалення морально – етичного та естетичного виховання гімназистів; (формування цілісної особистості, яка має такі гуманістичні риси, як доброта, чуй¬ність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, повага й любов до лю¬дей, правдивість і скромність, сміливість і мужність). Згідно з цим молода людина повинна ввій¬ти в самостійне життя з розкритими творчими здібностями та чіткими ціннісними орієнтира¬ми, життєвими настановами, заснованими на Гармонії, Красі, Радості. Основою виховної системи гімназії є по¬вага і довіра до дитини, визнання її права на власний моральний вибір. Дитина у виховній системі розглядається як суб'єкт життєдіяльності, здатний до саморозвитку і творчості, до самореалізації свого життя і ді¬яльності. Основою саморозвитку й самореалізації дитини є її прагнення до вищих досягнень, успіху, удосконалення, активна життєва позиція, позитивне мислення, віра у свої можливості. Для цього в гімназії діє програма «Я - гімназист», яка має життєтворчий підхід до розвитку виховної системи і полягає в таких основних вихідних позиціях: • вивчення підростаючою людиною себе як цілісного феномена; прогнозування особистісного розвитку; • орієнтація дитини на постійний самороз¬виток, самовдосконалення, мотивацію до¬сягнень; прагнення високих результатів, життєвих успіхів; • організація творчої діяльності дитини, створення необхідних умов для самореалі¬зації творчого потенціалу педагога й учня їхнього акмеологічного супроводу; • створення атмосфери емоційно - почуттєвого піднесення й успіху в творчих об'єднаннях; • оцінка якості виховного процесу й результату на засадах інтегративних критеріїв, цілісного розвитку виховної систем суб'єктів виховного процесу. За умов дотримання вищезгаданих позицій усі структурні компоненти виховної системи є її органічними складовими, діяльність яких спрямована на реалізацію мети й завдань сис¬теми в єдиному виховному просторі. За таких умов діяльність ґрунтується на суб'єкт-суб'єктній взаємодії й діалозі педа¬гога з учнями, що забезпечує найбільшу їх сприйнятливість, відкритість до взаємовпливу учасників НВП; вона не нав'язує учням певних цінностей, а надає кожній дитині свободу слововиявлення, змогу самій вирішувати, у чому полягають зміст життя й людяне ставлення до інших. Виховний процес, спираючись на здібності, інтереси, ціннісні орієнтації та життєвий досвід дитини, надає їй можливості реалізувати себе в різних сферах творчої діяльності. При цьому забезпечується пріоритетність індивідуальності, самоцінності, самобутності дитини як активного носія життєвого й соціального досвіду. Виховна система гімназії — це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе; і тому вся діяльність закла¬ду вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця й проектувальника влас¬ного життя; гармонізації і гуманізації відносин між дітьми та педагогами, родиною, базуючись на ідеї самоцінності дитинства, усвідомленого вибору особистого життєвого шляху. Організація позаурочної творчої діяльності дітей здійсню¬ється через структуру центру розвитку й дозвілля. Додаткова освіта дітей передбачає три рівні: 1. Початковий рівень — це творчі об'єднання розвивального спрямування, що сприя¬ють виявленню здібностей дітей, розви¬тку їхнього інтересу до творчої діяльності. Головне педагогічне завдання на цьому рівні — створити умови для вибору гуртка, секції, творчого об'єднання і конкретного виду творчої діяльності. 2. Основний рівень — це творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси дітей та молоді, надають їм додаткові знання, спри¬яють формуванню нових умінь та нави¬чок, задовольняють потреби в професійній орієнтації. 3. Вищий рівень - це творчі об'єднання для розвитку здібностей обдарованих дітей від¬повідно до їхніх нахилів і задатків, для задоволення потреб молоді щодо профе¬сійної підготовки. Залежно від освітніх потреб кожної ди¬тини, її пізнавальних можливостей і мотивів, здібностей і нахилів в ідеалі вибудовується особиста освітня траєкторія одержання додат¬кової освіти. У цьому контексті збільшується питома вага проектної діяльності, індивідуальних форм роботи з дітьми в поєднанні з груповими й ко¬лективними. Педагог сам обирає форми й структуру навчальних занять, методи виховання, керу¬ючись їх методичною доцільністю та іншими факторами, що зумовлюють навчання й ви¬ховання дитини. Таким чином здійснюється модернізація змісту виховання.
type 05.01.2012, 21:26

Космонавтика

Презентация "Небо начинается на Земле" к 90-летию Г.Т.Берегового
З досвіду роботи педагога-організатора
footer logo © Образ–Центр, 2020. 12+